Stanovy spolku

Asociace pomáhající lidem s autismem Severní Čechy, z. s.

Apla - logo

 

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Severní Čechy, z. s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: Alešova 268/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
IČO: 26991527

 

Čl. 2
Cíle a poslání spolku

1.  Spolek vznikl z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s osobami s poruchou autistického spektra (PAS), resp. s pervazivními vývojovými poruchami (PVP). Spolek je dobrovolný
a nezávislý a sdružuje členy na základě společného zájmu.

2. Cílem spolku je zkvalitnění péče o osoby s PAS v Ústeckém kraji. Spolek hodlá všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s PAS a jejich rodinám především v těchto oblastech:
a) podpora zajištění a organizace osobní asistenční služby pro osoby s PAS,
b) podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS,
c) podpora sociálních odborných programů pro osoby s PAS,
d) další vzdělávání osob, které se podílejí na péči o osoby s PAS (zejména rodičů – zákonných zástupců, rodinných příslušníků, pediatrů, psychiatrů, neurologů, psychologů, pedagogů
a dalších),
e) zajišťování a zvyšování informovanosti odborné veřejnosti,
f) odborná práce s rodinami osob s PAS a terénní poradenství,
g) individuální a skupinová terapie rodinných příslušníků a pečujících osob,
h) zajištění a organizace respitní péče, včetně rehabilitačních pobytů a táborů,
i) volnočasové aktivity pro osoby s PAS, jako např. zájmové kroužky a terapie, a všechny další aktivity, které směřují k podpoře cílové skupiny, a 
j) podpora svépomocných rodičovských skupin.

3. Cílovou skupinou aktivit spolku jsou osoby s PAS, resp. PVP a jejich rodinní příslušníci.

4. Spolek si klade za úkol fungovat jako profesionální mezičlánek mezi rozsáhlými aktivitami v rámci cílové skupiny (především rodiny osob postižených PAS) a všemi ostatními institucemi zodpovědnými za příslušné programy v oblasti péče o osoby s PAS. Vytvoření tohoto kvalitního mezičlánku je nosnou myšlenkou projektu, od kterého si spolek slibuje zásadní zlepšení péče osoby s PAS a to především v zajištění komplexnosti a provázanosti celkové péče. 

5. Spolek je organizačně i jinak nezávislý na orgánech veřejné správy, politických stranách, církvích a jiných spolcích a iniciativách. Spolupracuje však s těmito subjekty při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.


Čl. III.
Členství ve spolku 

1. Členství se spolku je dobrovolné.

2. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let bez dalšího omezení věku, pohlaví, vzdělání nebo příslušnosti národní, státní či politické, která souhlasí s těmito stanovami. 

3. Není-li dále stanoveno jinak, členství ve spolku vzniká rozhodnutím rady spolku na základě písemné přihlášky na předepsaném formuláři. V rozhodnutí podle tohoto článku může být členu spolku uložena zkušební doba, která nesmí být delší než 24 měsíců.  Nepřijatý žadatel o členství se může odvolat k nejbližší řádné valné hromadě spolku. Valná hromada rozhodnutí rady spolku potvrdí nebo rozhodne o přijetí žadatele.

4. Členství ve spolku zaniká
a) vystoupením člena písemným oznámením radě. Není-li v tomto oznámení stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení spolku,
b) rozhodnutím rady spolku o vyloučení člena spolku v případě hrubého porušení stanov spolku nebo opakovaným nezaplacením stanoveného členského příspěvku. Vyloučený člen se může proti rozhodnutí rady spolku o vyloučení odvolat k nejbližší valné hromadě spolku. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení potvrdí nebo rozhodne o neplatnosti vyloučení. Do doby rozhodnutí valné hromady o odvolání zůstává vyloučený člen členem spolku,
c) zrušením členství ve zkušební době,
d) zánikem spolku,
e) úmrtím člena nebo
f) u právnické osoby jejím zrušením.

5. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápisy a výmazy z tohoto seznamu provádí předseda rady spolku při vzniku a zániku členství ve spolku a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Člen spolku je oprávněn zejména
a) účastnit se jednání valné hromady spolku,
b) volit orgány spolku,
c) být volen do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) žádat o přešetření činnosti rady spolku nebo revizní komise a činnosti jejích členů
f) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
g) seznamovat se s údaji o činnosti spolku a nahlížet do všech účetních knih spolku,
h) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

7. Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy spolku a respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) účastnit se valné hromady spolku,
e) řádně a včas platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související se členstvím ve spolku nebo se specifickými činnostmi a oprávněními člena, ve výši stanovené valnou hromadou,
f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
g) šetrně a hospodárně využívat majetek spolku,
h) aktualizovat své kontaktní údaje v případě jejich změny.

8. Čestným členem spolku se může stát fyzická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj našeho veřejného, vědeckého a duchovního života, která projevila ochotu takto přispívat k poslání a cílům spolku podle článku II. těchto stanov a které bylo členství přiznáno rozhodnutím valné hromady spolku. Čestný člen spolku je oprávněn se účastnit zasedání valné hromady spolku.

 

Čl. IV.
Orgány spolku

1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů v souladu
s platnými stanovami. 

2. Orgány spolku jsou:
a)valná hromada,
b) rada spolku,
c) revizní komise.

3. Funkční období volených orgánů je čtyřleté, nestanoví-li valná hromada svým rozhodnutím jinak. Funkční období rady spolku končí dnem zvolení nové rady spolku. Členství v radě spolku a v revizní komisi spolku je vzájemně neslučitelné. 

4. Výkon funkcí v orgánech spolku je čestný a je spojen s právním nárokem na peněžitou odměnu, jen je-li vykonáván v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu. 

5. K odbornému zajišťování činnosti orgánů spolku může rada spolku vytvářet profesionální aparát spolku. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech spolku a vedoucích zaměstnanců profesionálního aparátu spolku, upraví organizační řád spolku. Organizační řád spolku musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady spolku. Profesionální aparát spolku je podřízen předsedovi rady spolku.


Čl. V. 
Valná hromada

1. Valná hromada spolku, kterou tvoří všichni členové spolku, je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada může rozhodovat ve všech věcech spolku. Do její výlučné působnosti náleží 
a) rozhodnutí o změně názvu a sídla spolku,
b) rozhodnutí o změně stanov spolku,
c) rozhodnutí o zániku spolku (dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem) a o majetkovém vypořádání,
d) volba a odvolávání členů rady spolku a revizní komise spolku,
e) rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti,
f) rozhodování o odvolání člena proti zamítnutí jeho přijetí za člena spolku nebo o odvolání proti jeho vyloučení ze spolku radou spolku,
g) schvalování úkolů spolku pro příslušné období, výroční zprávy spolku, rozpočtu spolku a roční účetní závěrky spolku,
h) schvalování zpráv o činnosti jiných orgánů spolku,
i) rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe valná hromada výslovně vyhradí. 

2. Valná hromada zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada spolku svolá valnou hromadu vždy, pokud o svolání valné hromady písemně požádá 1/3 členů spolku nebo 1/2 členů rady spolku nebo předseda rady spolku. V těchto případech je rada spolku povinna svolat valnou hromadu nejpozději do jednoho měsíce od dne doručení žádosti radě spolku. Oznámení o svolání valné hromady bude provedeno pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách spolku nejméně čtrnáct kalendářních dní před termínem konání a zasláním pozvánky na aktuální e-mailovou adresu člena.

3. Oznámení o datu a místu konání valné hromady musí být učiněno elektronickou poštou alespoň 15 dní před termínem konání valné hromady. Člen spolku může písemně požádat, aby mu toto oznámení bylo zasíláno poštou. Doručení emailem se provede na poslední emailovou adresu, kterou člen sdělil spolku, doručení poštou na poslední kontaktní adresu, kterou člen sdělil spolku. Oznámení o konání valné hromady je rovněž zveřejněno na webových stránkách spolku.

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna třetina všech členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá rada spolku nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů náhradní valnou hromadu se stejným programem, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

5. Valná hromada rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodnutí ve věcech výlučné působnosti valné hromady podle čl. V. odst. 1 písm. a), b) a c) těchto stanov je třeba alespoň dvou třetin všech přítomných a odevzdaných hlasů.


Čl. VI.
Rada spolku

1. Rada spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Členové rady jsou voleni valnou hromadou na základě návrhu některého ze členů spolku.

3. Rada spolku má tři členy.

4. Radu spolku svolává předseda rady spolku dle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně. Pokud o svolání rady spolku písemně požádá kterýkoliv člen rady spolku, je předseda rady spolku povinen svolat zasedání rady vždy a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne podání žádosti o svolání. Jednání rady spolku řídí předseda rady spolku a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda rady spolku.

5. Rada spolku zejména:
a) volí ze svého středu předsedu rady spolku a místopředsedu rady spolku,
b) koordinuje a organizuje činnost spolku, organizuje a řídí hospodářskou činnost, hospodaří s majetkem spolku,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena spolku a o zrušení členství člena ve zkušební době,
f) prostřednictvím předsedy rady spolku zajišťuje vedení předepsané účetní evidence a plnění organizačních a ostatních povinností ve vztahu k  orgánům státní správy a samosprávy a jiným subjektům.  
g) rozhoduje o stanovení odměny předsedy rady spolku, je-li tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu,
h) schvaluje návrh rozpočtu spolku.

6. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

7. Jménem spolku jedná a podepisuje předseda rady nebo místopředseda rady samostatně, dále člen rady společně s předsedou rady nebo místopředsedou rady a to tak, že k předtištěnému nebo předepsanému názvu spolku připojí svůj podpis a razítko.

8. Předseda rady spolku je odpovědný za plnění rozhodnutí rady spolku, rozhoduje o běžných záležitostech spolku, připravuje podklady pro jednání rady spolku, odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence spolku, odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky spolku a samostatně rozhoduje o dalších věcech spolku, které na něho byly výslovně přeneseny opatřením rady spolku.

9. Členové rady spolku jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.


Čl. VII.
Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku odpovědným valné hromadě.

2. Revizní komise je tříčlenná. Komise si volí ze svého středu předsedu komise.

3. Revizní komise se schází dle potřeby, přičemž její jednání svolává předseda komise. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Revizní komise rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů. Jednání revizní komise spolku řídí předseda kontrolní komise.

4. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost rady spolku a projednávat stížnosti členů spolku na orgány spolku. Za tímto účelem je revizní komise oprávněna nahlížet do veškeré písemné dokumentace spolku a žádat po orgánech spolku příslušná vysvětlení.

5. Revizní komise přezkoumává účetní závěrku a předkládá své vyjádření valné hromadě.


Čl. VIII.
Zásady hospodaření

1. Majetek spolku tvoří hmotný investiční majetek, finanční prostředky, veškeré pohledávky a jiná majetková, hmotná a nehmotná práva. Zdrojem majetku a příjmů jsou zejména:
a) členské příspěvky členů spolku,
b) příspěvky a příjmy z charitativní činností zejména kulturního a společenského charakteru,
c) příjmy z vlastní činnosti,
d) příspěvky a dotace od subjektů veřejné správy,
e) dary fyzických a právnických osob,
f) jiné příjmy.

2. Za hospodaření s majetkem spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

4. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům tohoto spolku.


Čl. IX.
Závěrečná ustanovení

1. Spolek vznikl jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jeho registrací u Ministerstva vnitra, a je s účinností od 1. ledna 2014 považován za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s § 214 a násl. tohoto zákona.

2. Pro svou identifikaci bude spolek s plným názvem „Asociace pomáhající lidem s autismem Severní Čechy, z. s.“ současně používat písemnou zkratku názvu spolku ve tvaru „APLA Severní Čechy, z. s.“.

3. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 5. listopadu 2015.

4. Znění těchto stanov je účinné dnem 6. listopadu 2015. Stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

V Ústí nad Labem dne 5. listopadu 2015

Mgr. Štěpánka Kvitová, místopředsedkyně rady spolku

Služby pro členy

Přihláška APLA SČ

Zde se můžete stáhnout přihlášku do spolku APLA SČ.
 

Přihláška do APLA v PDF Přihláška v PDF


Přihláška do APLA v DOCPřihláška v DOC