STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM
APLA
SEVERNÍ ČECHY, o.s.

dle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění platných předpisů

 

Apla - logo 

I. Úvodní ustanovení

1/ PREAMBULE

Název sdružení: Asociace pomáhající lidem s autismem
APLA Severní Čechy, o. s.

Zkratka: APLA Severní Čechy, o. s.

Sdružení vzniká z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s osobami s poruchou autistického spektra (PAS) respektive s pervazivními vývojovými poruchami (PVP). Cílem sdružení je zkvalitnění péče o osoby s PAS v Ústeckém kraji v České republice. Sdružení hodlá všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s PAS a jejich rodinám především v těchto oblastech:

a) Podpora zajištění a organizace osobní asistenční služby pro osoby s  PAS

b) podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS

c) podpora sociálních odborných programů pro osoby s PAS

d) další vzdělávání osob, které se podílejí na péči o osoby s PAS (zejména rodičů – zákonných zástupců, rodinných příslušníků, pediatrů, psychiatrů, neurologů, psychologů, pedagogů, a dalších)

e) zajišťování informovanosti odborné veřejnosti

f)       odborná práce s rodinami osob s PAS a terénní poradenství

g) individuální a skupinová terapie rodinných příslušníkù a pečujících osob

h) zajištění a organizace respitní péče včetně rehabilitačních pobytů a táborů

 

i) volnočasové aktivity pro osoby s PAS, jako např. zájmové kroužky a

terapie a všechny další aktivity, které směřují k podpoře cílové skupiny

j) podpora svépomocných rodičovských skupin

Cílová skupina: osoby s PAS resp. PVP a jejich rodinní příslušníci.

Sdružení si klade za úkol fungovat jako profesionální mezičlánek mezi rozsáhlými aktivitami v rámci cílové skupiny (především rodiny osob postižených PAS) a všemi ostatními institucemi zodpovědnými za příslušné programy v oblasti péče o osoby s PAS. Vytvoření tohoto kvalitního mezičlánku je nosnou myšlenkou projektu, od kterého si sdružení slibuje zásadní zlepšení péče o osoby s PAS. A to především v zajištění komplexnosti a provázanosti celkové péče. 

2/ Sdružení je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněno jednat v právních vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost. 

3/ Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických stranách, církvích a jiných občanských sdruženích a iniciativách. Spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

II. Členství ve sdružení 

1/ Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let bez dalšího omezení věku, pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, která souhlasí s těmito stanovami. 

2/ Není-li dále stanoveno jinak, členství ve sdružení vzniká rozhodnutím rady sdružení na základě písemného projevu vůle budoucího člena, směřujícího ke vzniku členství ve sdružení (přihlášky). V rozhodnutí podle tohoto článku těchto stanov může být členu sdružení uložena zkušební doba, která nesmí být delší než 24 měsíců. 

3/ Členství členů přípravného výboru sdružení ve sdružení vzniká dnem vzniku sdružení. 

4/ Členství ve sdružení zaniká

a/ vystoupením ze sdružení, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena, směřující k zániku jeho členství ve sdružení. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení sdružení,

b/ zrušení členství ve zkušební době,

c/ vyloučením, a to pro porušení povinností člena sdružení podle těchto stanov a podle obecně závazných poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů sdružení,

d/ zánikem sdružení,

e/ smrtí člena. 

5/ Člen sdružení je oprávněn zejména

a/ účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti sdružení,

b/ účastnit se za podmínek, stanovených těmito stanovami, činnosti orgánů sdružení a podílet se tak na spolurozhodování o všech záležitostech sdružení, a to s neomezeným aktivním a pasivním hlasovacím právem. Aktivním a pasivním právem se pro účely stanov rozumí právo hlasovat o návrhu jiného a nechat hlasovat o návrhu vlastním,

c/ seznamovat se s údaji o činnosti sdružení a nahlížet do všech účetních knih sdružení,

d/ žádat o přešetření činnosti rady sdružení, předsedy sdružení a vedoucích zaměstnanců aparátu sdružení kontrolním orgánem sdružení,

e/ vyjadřovat se k činnosti sdružení, ke svým připomínkám, stížnostem a návrhům si vyžádat stanovisko orgánů sdružení. 

6/ Člen sdružení je povinen zejména

a/ aktivně se účastnit činnosti sdružení, čímž se rozumí pro účely těchto stanov osobní přínos ke splnění úkolů a cílů sdružení podle vlastních sil, schopnosti a možností, přinejmenším však účast na jednom celém zasedání valné hromady alespoň jednou ročně,

b/ respektovat rozhodnutí orgánů sdružení,

c/ respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje sdružení,

d/ chovat se k ostatním členům sdružení i ostatním osobám podle uznávaných etických norem, s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu a politickému společenství a náboženskému přesvědčení,

e/ platit členské příspěvky ve výši a ve lhůtách podle rozhodnutí příslušných orgánů sdružení. 

7/ Čestným členem sdružení se může stát fyzická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj našeho veřejného, vědeckého a duchovního života, která projevila ochotu takto přispívat k poslání sdružení podle čl.I/1 těchto stanov a které bylo členství přiznáno rozhodnutím valné hromady sdružení. Čestný člen sdružení je oprávněn se účastnit zasedání valné hromady sdružení s hlasem poradním. 

III. Orgány sdružení 

1/ Sdružení rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů v souladu s platnými stanovami. 

2/ Valná hromada sdružení, kterou tvoří všichni členové sdružení, je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada může rozhodovat o všech věcech sdružení. Do její výlučné působnosti náleží:

a/ změny těchto stanov,

b/ rozhodnutí o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením,

c/ volba a odvolávání rady sdružení a revizní komise sdružení,

d/ rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti,

e/ rozhodování o vyloučení člena sdružení,

f/ schvalování roční účetní závěrky sdružení,

g/ schvalování výročních zpráv o činnosti jiných orgánů a profesionálního aparátu sdružení,

h/ změny rozhodnutí jiných orgánů sdružení,

i/ rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe valná hromada výslovně vyhradí. 

3/ Valná hromada zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda sdružení, a to buď z vlastního podnětu nebo na písemnou žádost rady sdružení, revizní komise sdružení nebo alespoň 30-ti % všech členů sdružení. Oznámení o datu a místu konání valné hromady musí být učiněno písemně a doručí se členovi sdružení poštou nebo jiným prokazatelným způsobem alespo15 dní před termínem konání valné hromady. Doručení poštou se provede na poslední kontaktní adresu, kterou člen sdělil sdružení. Nebyl-li adresát oznámení, které má být doručeno, zastižen, uloží doručovatel písemnost na poště nebo u orgánu obce a příjemce o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si příjemce oznámení do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se příjemce o uložení nedozvěděl. Valná hromada rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodnutí ve věcech výlučné působnosti valné hromady podle čl.III/2 písm. a/ a písmena b/ těchto stanov je třeba alespoň dvou třetin všech přítomných a odevzdaných hlasů. 

4/ Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, odpovědným valné hromadě sdružení. Rada sdružení zejména

a/ samostatně rozhoduje o všech věcech sdružení v době mezi zasedáními valné hromady sdružení, s výjimkou věcí podle čl.III/2 těchto stanov a jiných věcí, výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu sdružení nebo přenesených na tento jiný orgán opatřením rady sdružení,

b/ vydává, mění a ruší organizační řád profesionálního aparátu sdružení,

c/ rozhoduje o zrušení členství člena ve zkušební době,

d/ volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,

e/ rozhoduje o stanovení odměny předsedy sdružení, je-li tato funkce vykonávána v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu,

f/ schvaluje návrh rozpočtu sdružení. 

5/ Rada sdružení se skládá vždy z lichého počtu členů sdružení, a to alespoň z tří a nejvýše z devíti členů rady. Rada se schází podle své potřeby, přičemž zasedání rady může svolat předseda sdružení nebo kterýkoliv z jejích členů. Rada je schopna usnášení, je-li přítomna více jak polovina jejích členů. Rada rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných a odevzdaných hlasů. 

6/ Předseda a místopředseda sdružení jsou výkonným a statutárním orgánem sdružení, odpovědným radě sdružení. Předseda a místopředseda jednají za sdružení samostatně. Předseda a místopředseda sdružení zejména

a/ jedná jménem sdružení navenek ve všech jejích věcech s právními důsledky pro sdružení,

b/ samostatně rozhoduje o věcech sdružení, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu sdružení a s výkonem jeho zaměstnavatelských práv,

c/ samostatně rozhoduje o dalších věcech sdružení, které na něho byly výslovně přeneseny opatřením rady sdružení,

d/ odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence sdružení,

e/ odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky sdružení,

f/ svolává a připravuje zasedání valné hromady a rady sdružení. 

7/ Předsedu sdružení zastupují v jeho funkci statutárního orgánu sdružení v jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení. 

8/ V případě pochybností resp. sporu mezi oběma výkonnými orgány sdružení platí, že rozhodnutí je v působnosti rady sdružení. 

9/ Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení odpovědným valné hromadě sdružení. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost rady sdružení, předsedy a místopředsedů sdružení a zaměstnanců sdružení a projednávat stížnosti členů a zaměstnanců sdružení i jiných osob na činnost orgánů a zaměstnanců sdružení. Za tímto účelem je revizní komise sdružení oprávněna nahlížet do veškeré písemné dokumentace sdružení a žádat na orgánech a zaměstnancích sdružení příslušná vysvětlení. 

10/ Revizní komise se skládá z lichého počtu členů sdružení i jiných osob, a to alespoň ze tří členů. Revizní komise se schází podle své potřeby, přičemž zasedání komise může svolat předseda revizní komise, kterého si komise volí ze svého středu, nebo i kterýkoliv z jejích členů. Revizní komise je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Revizní komise rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů. 

11/ Funkční období volených orgánů podle těchto stanov je na 4 roky, nestanoví-li valná hromada svým rozhodnutím jinak. Funkční období rady sdružení končí dnem zvolení příslušného nového orgánu. Členství v radě sdružení a v revizní komisi sdružení je vzájemně neslučitelné. 

12/ Výkon funkcí v orgánech sdružení je čestný a je spojen s právním nárokem na peněžitou odměnu, jen je-li vykonáván v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu. 

13/ K odbornému zajišťování činnosti orgánů sdružení může rada sdružení vytvářet profesionální aparát sdružení. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech sdružení a vedoucích zaměstnanců profesionálního aparátu sdružení, může upravovat organizační řád sdružení. Organizační řád sdružení musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a ostatními rozhodnutími valné hromady sdružení. Profesionální aparát sdružení je podřízen předsedovi sdružení.

IV. Hospodaření sdružení 

1/ Majetek sdružení je určen výhradně k plnění účelu a cíle sdružení a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli směřují. Majetek sdružení tvoří finanční a hmotné prostředky získané zejména z darů, dědictví, úroků, příspěvků státu a obce a z jiných výnosů účelově zaměřených charitativních akcí. Majetek sdružení tvoří také finanční a hmotné prostředky získané z úhrad za služby poskytované v rámci plnění účelu a cílů sdružení (podle ustanovení čl. I/bod 1 těchto stanov) a z případného podnikání, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

2/ Hospodaření sdružení musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem, který je sestavován na období jednoho kalendářního roku předsedou sdružení a schvalován radou sdružení. 

V. Závěrečná ustanovení 

1/ Sídlem sdružení je Ústí nad Labem 400 01, Alešova 268/1.

2/ Zánik sdružení je spojen

a/ s rozhodnutím sdružení o svém rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením podle ust. Čl. III/2 písm. b/ těchto stanov,

b/ s jinou právní skutečností podle zákona. 

3/ Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. Při zániku sdružení podle § 12 ods.1 písm. b) zákona č.83/1990 Sb. ve znění platných předpisů, provede jeho majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.

4/ Toto sdružení vzniká jeho registrací podle příslušných ustanovení zák. č. 83/1990 Sb. ve znění platných předpisů, o sdružování občanů.

Napište nám

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Služby pro členy

Přihláška APLA SČ

Zde se můžete stáhnout přihlášku do občanského sdružení APLA SČ.
 

Přihláška do APLA v PDF Přihláška v PDF


Přihláška do APLA v DOCPřihláška v DOC