- všechny dávky budou vyřizovat a proplácet krajské pobočky Úřadu práce (ze začátku ale budou ve většině případů
sídlit ve stejných prostorách jako doposud na obecních úřadech)
- nevyřízené žádosti o dávku podané ještě v tomto roce se budou posuzovat podle předpisů, které platily v roce
2011.

- krajská pobočka Úřadu práce bude vydávat občanům, kteří pobírají příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu,
příspěvek na zvláštní pomůcku, dávky hmotné nouze tzv. kartu sociálních systémů. Ta bude mít funkci průkazu
osoby se zdravotním postižením i funkci platební.

Od 1.1.2012 zaniká
- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
- příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (na krmivo pro vodícího psa)
- sociální příplatek zvýšený
- bezúročné půjčky
- prodloužený rodičovský příspěvek do 7 let věku

Příspěvek na péči
U dětí se bude posuzovat schopnost zvládat těchto devět základních životních potřeb
a) mobilita
b) orientace
c) komunikace
d) stravování
e) oblékání a obouvání
f) tělesná hygiena
g) výkon fyziologické potřeby
h) péče o zdraví
i) osobní aktivity

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
- stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby
- stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb 
- stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb
- stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb

Výše příspěvku:
I.stupeň –      3000 Kč měsíčně
II.stupeň –     6000 Kč měsíčně (dosud to bylo 5000 Kč)
III.stupeň –    9000 Kč měsíčně
IV.stupeň – 12000 Kč měsíčně
         Tyto částky se zvyšují o 2000 Kč měsíčně, jestliže příjem osob společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek
životního minima. Rozhodující je příjem za každé předcházející čtvrtletí.

!!!!! Příspěvek na péči nelze pobírat souběžně s rodičovským příspěvkem!!!!! (na totéž dítě)

PŘECHODNÉ OBDOBÍ
Pokud dítě již pobírá PnP, bude vše automaticky převedeno na krajskou pobočku ÚP a toto nové hodnocení se ho
bude týkat až při vypršení platnosti stávajícího posouzení - ÚP vás bude sám kontaktovat.

Průkaz TP, ZTP, ZTP/P
- již nebudou označovány jako průkazy mimořádných výhod. Výhody, které z nich plynuly, ale zůstávají v platnosti i
nadále
po 1.1.2012 se bude průkaz
- TP přiznávat osobám, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci druhé osoby v I. stupni
- ZTP přiznávat osobám, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci druhé osoby v II. stupni
- ZTP/P přiznávat osobám, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci druhé osoby v III, a IV. stupni a
osobám, které nejsou schopni zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace - (viz. příspěvek na
péči bod a) a b)) (mimo dospělých s úplnou či praktickou hluchotou – ti průkaz jen ZTP)

PŘECHODNÉ OBDOBÍ
- nynější průkazy platí do doby platnosti, nejpozději však do 31. 12. 2015

Příspěvek na mobilitu
- nahrazuje nynější příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu
- bude náležet osobě starší jednoho roku, která není schopna zvládat životní potřeby v oblasti mobility a orientace (viz. příspěvek na péči bod a) a b)), opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby
- výše příspěvku - 400 Kč měsíčně

PŘECHODNÉ OBDOBÍ – podmínka neschopnosti zvládat životní potřeby v oblasti mobility a orientace se považuje za
splněnou vlastnictví dosavadního průkazu mimořádných výhod II. a III. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P).

!!!!! Protože se jedná o dávku vyplácenou každý měsíc, je nutné, aby lidí vlastnící tuto průkazku a splňují i další
výše uvedené podmínky, požádali již v lednu o tento příspěvek na krajské pobočce úřadu práce!!!!!

Příspěvek na zvláštní pomůcku
- jedná se o sloučení nynějšího příspěvku na zakoupení a úpravu motorového vozidla, úpravu bytu, jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek
- na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 24 000 Kč se příspěvek poskytne, jestliže příjem společně posuzovaných osob je nižší než osminásobek životního minima (viz. níže)
- přispívá se nově i na dětskou autosedačku
- zákon stanovuje komu, od kolika let a na jakou pomůcku může být poskytnut – více v připravované brožuře
- stropní zvedací systém, schodišťová plošina a schodolez budou nově jen vypůjčovány

- výše příspěvku
- spoluúčast 10 %, nejméně však 1000 Kč
- maximální výše tohoto příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč na dobu 10 let
- součet příspěvků nesmí přesáhnout 800 000 Kč za 5 let

Rodičovský příspěvek
Bude jednotná celková výše 220 000 Kč, rodiče si ho mohou postupně vybírat dle určitých pravidel až do 4 let věku
dítěte. (dle výše vyměřovacího základu jedno z rodičů) Maximálně ale 11 500 Kč měsíčně. Více vám sdělí na
kontaktním místě státní sociální podpory ÚP.

Nové částky životního minima od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc
- pro jednotlivce - 3 410
- pro první osobu v domácnosti - 3 140, pro druhou a další osobu, která není nezaopatřené dítě - 2 830
- pro nezaopatřené dítě ve věku: do 6 let - 1 740, 6 až 15 let - 2 140, 15 až 26 let - 2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Tento materiál byl vytvořen v Rané péči Diakonie Stodůlky.

 

 

Služby pro členy

Přihláška APLA SČ

Zde se můžete stáhnout přihlášku do spolku APLA SČ.
 

Přihláška do APLA v PDF Přihláška v PDF


Přihláška do APLA v DOCPřihláška v DOC